سایر خدمات

مراحل تائید مشاغل سخت و زیان آور در صنایع و کارگاهها

 

1-مراجعه متقاضی به اداره کار شهرستان وتکمیل فرم مربوطه

2- معرفی شرکت‌های مجاز ، جهت اندازه گیری محیط

3- توافق کارفرما با یکی از شرکتهای مجاز اندازه گیری

4- اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار توسط شرکت با نظارت مرکز بهداشت

5- تهیه گزارش اندازه گیری توسط شرکت و ارسال گزارش به مرکز بهداشت و اداره کار

6-واریز مبلغ 57000 ریال به شماره حساب 2178545909003بانک ملی

7-بازدید مشترک توسط بازرس اداره کار و مرکز بهداشت و تائید گزارش ارسالی

مکاتبه با اداره کل کار و امور اجتماعی شهرستان و استان در خصوص تائید یا عدم تائید سخت و زیان آور بودن شغل مربوطه

8- تشکیل کمیته بدوی استان در خصوص تائید یا عدم تائید سخت و زیان آور بودن شغل مربوطه

————————————————————————————–