صدور پروانه ساختمانی

مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه ساختمانی :

1- کپی سند زمین

2- کپی شناسنامه و کارت ملی درخواست کننده

3- نقشه هوای منطقه

4- تکمیل فرم درخواست